سبد گردانی

با توجه به  رشد قابل توجه اخیر در رمز ارزها و از طرف دیگر نوسان شدید قیمت ها و امکان از دست رفتن وجوه سرمایه گذاری شده، برای کاهش ریسک و بدست آوردن حداکثر سود توصیه می شود کار به کاردان سپرده شود.  از اینرو سبدگردانهای حرفه ای با استفاده از دانش و تخصص خود بیشترین درآمد رو برای سرمایه گذاران به ارمغان خواهند آورد. از طرف دیگر برای تضمین و اطمینان سرمایه گذاران فقط دسترسی ترید به سبد گردانها اعطا می شود و امکان  خارج کردن یا انتقال از کیف پول را نخواهند داشت. میزان کارمزد سبدگردان بستگی به نوع توافق اولیه به صورت توافقی خواهد بود. از اینرو این شرکت ضمن معرفی سبدگردان ، کنترل ها و نطارت های لازم در خصوص نحوه عملکرد سبدگردان را نیز خواهد داشت.